Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Hendrix Law

Gevestigd te Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 63062720

 1. Hendrix Law is een maatschap volgens Nederlands recht, bestaande uit twee eenmanszaken / natuurlijke personen (“partners”). De opdracht wordt uitgevoerd door de partner die expliciet in de opdrachtbevestiging is vermeld. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de partners van Hendrix Law werkzame advocaten, overig personeel en door of namens Hendrix Law voor de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die door Hendrix Law binnen het kader van de uitvoering van haar werkzaamheden worden aangegaan met een opdrachtgever. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de maatschap Hendrix Law.
 3. De gezamenlijke aansprakelijkheid van de maatschap, de partners en haar bestuurders, de advocaten en de verder voor de maatschap werkzame personen en derden, is in haar totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de maatschap wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden in het desbetreffende geval voor rekening van de maatschap komt. Op verzoek kan inzage worden verkregen in de polisvoorwaarden.
  2. Indien en voor zover geen uitkering mocht plaatsvinden krachtens genoemde verzekering om redenen die liggen buiten de specifieke omstandigheden van het dan voorliggende schadegeval, is de gezamenlijke aansprakelijkheid van de maatschap, de partners en haar bestuurders, de advocaten en de verder voor de maatschap werkzame personen en derden, in haar totaliteit beperkt tot een bedrag van € 25.000,- of, indien het door de maatschap in de betreffende zaak in rekening gebrachte honorarium ex BTW hoger is,  tot een bedrag gelijk aan het honorarium ex BTW met een maximum van € 50.000,- ex BTW.
 4. Hendrix Law is gerechtigd om voor de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. De keuze van deze derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. De maatschap is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. Behalve voor zover sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de maatschap, vrijwaart de opdrachtgever de maatschap voor alle aanspraken van derden, de door de maatschap in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, die op enigerlei wijze verband houden met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.
 5. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
  2. Opdrachtgever stemt ermee in dat zijn persoonsgegevens worden opgenomen in een geautomatiseerd systeem. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het juist doen uitvoeren van de opdracht.
  3. Door het verstrekken van zijn e-mailadres stemt Opdrachtgever er mee in dat zijn e-mailadres wordt gebruikt voor (I) het juist doen uitvoeren van de opdracht en (II) het door Hendrix Law verzenden van nieuwsbrieven en uitnodigingen voor seminars en lezingen.
  4. Indien geen prijs (meer) wordt gesteld op informatie die niet direct gerelateerd is aan een opdracht, kan Opdrachtgever zich afmelden door middel van een link onder aan een nieuwsbrief of het verzenden van een e-mail met dit verzoek aan info@hendrixlaw.nl
  5. Het met een opdracht gevormde dossier zal gedurende 7 jaar worden bewaard, waarna het zal worden vernietigd.
 6. De tarieven van de bij Hendrix Law werkzame advocaten variëren afhankelijk van hun ervaring en specialistische kennis. De maatschap is gerechtigd de door haar gehanteerde tarieven en de door haar bedongen vergoedingen voor onkosten (periodiek) te wijzigen. Een lijst met de nu geldende tarieven is op verzoek beschikbaar.
  2. Hendrix Law is gerechtigd voorafgaand aan of gedurende de uitvoering van de opdracht een depot of voorschot te vragen in verband met toekomstig honorarium en verschotten, en (voortzetting van) de uitvoering van de opdracht op te schorten totdat betaling daarvan is ontvangen: Hendrix Law zal de opdrachtgever tijdig informeren indien zij van dit opschortingsrecht gebruik maakt.
 7. Declaraties van Hendrix Law dienen binnen 14 dagen te worden voldaan, bij gebreke waarvan de opdrachtgever in verzuim is. Na het verstrijken van genoemde termijn kan Hendrix Law aan de opdrachtgever een vergoeding wegens renteverlies in rekening brengen van 1% per maand.
 8. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Hendrix Law is uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht.
  2. Alle geschillen die verband houden met de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Hendrix Law waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beslecht door de rechtbank te Amsterdam, onverminderd de bevoegdheid van Hendrix Law om geschillen voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 9. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en Engelse taal. De tekst van de Nederlandse voorwaarden prevaleert boven de Engelse tekst. De voorwaarden liggen voorts ter inzage op het kantoor van Hendrix Law en worden op verzoek toegezonden. Tevens zijn de algemene voorwaarden te vinden op hendrixlaw.nl.

2020