Klachten Procedure

Kantoorklachtenregeling Hendrix Law – Februari 2020

Ruimte voor verbetering?

Hendrix Law zorgt voor een goede dienstverlening. Inhoudelijk sterk, oplossingsgericht, laagdrempelig en prettig in de samenwerking. Dat zijn onze pijlers. Hendrix Law wil zich blijven ontwikkelen. Indien u niet tevreden bent over onze dienstverlening, of een tip of een klacht heeft, dan horen wij dat graag. Op die manier kunnen wij dit samen met u oplossen en onze dienstverlening verbeteren. Daarom hebben we deze klachtenkantoorregeling opgesteld. Heeft u een tip of een klacht, dan kunt u deze sturen naar secretariaat@hendrixlaw.nl. Hendrix Law zal ontvangst daarvan te zijner tijd bevestigen.

Toepasselijkheid

Deze regeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Hendrix Law en haar cliënten.

Hoe werkt de kantoorklachtenregeling?

Indien u ons benadert met een tip, hartelijk dank voor uw hulp om onze dienstverlening te verbeteren.

 1. Wanneer u niet tevreden bent over onze dienstverlening, verzoeken wij u eerst uw bezwaren voor te leggen aan de betrokken advocaat. U bent daartoe niet verplicht. U kunt ook direct een klacht voorleggen aan de klachtenfunctionaris.
 2. De klachtenfunctionaris stelt de betrokkene in kennis van de klacht en stelt de betrokkene en u in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.
 3. De klachtenfunctionaris, of de betrokkene, probeert met u tot een oplossing te komen. Alle betrokken partijen zullen zich redelijk opstellen en zijn bereid in te gaan op een uitnodiging voor een gesprek in persoon.
 4. De klachtenfunctionaris informeert u binnen vier weken na ontvangst van de klacht of de klacht in behandeling wordt genomen en doet al dan niet aanbevelingen. Als de termijn van 4 weken niet wordt gehaald, dan zal de klachtenfunctionaris alle betrokken partijen hierover informeren.
 5. Als één of meerdere betrokken partijen niet tevreden is over de afhandeling van de klacht, stelt de betrokkene alle betrokken partijen daarvan op de hoogte en kunt u zich richten tot de bevoegde rechter of de Deken van de Orde van Advocaten (arrondissement Amsterdam).
 6. Voor de behandeling van de klacht is geen vergoeding verschuldigd, tenzij anders door de klachtenfunctionaris is bepaald.
 7. Bij de behandeling van de klacht nemen alle betrokken partijen altijd volledige geheimhouding in acht. Dit betekent dat zowel de klacht als de behandeling niet naar buiten mag worden gebruikt.
 8. Hendrix Law kan te allen tijde, ook tijdens de behandeling van de klacht, onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de bevoegde rechter.

Definities

In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:

 1. Betrokkene: de person tegen wie de klacht is gericht;
 2. Klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens een cliënt van Hendrix Law jegens een advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkomen en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;
 3. Klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht. In de regel zal dit één van de partners van Hendrix Law zijn.